1. LẬP TRÌNH HỆ THỐNG

Vị trí làm việc : Hà Nội
Mức lương : Thỏa thuận
Thời gian bắt đầu : Ngay khi có thể